Hahnentorburg Köln

1. Phase – © vatentynarchitekten
1. Phase – © Luca Selva
1. Phase – © Max Dudler
1. Phase – © Anderhalten Architekten
1. Phase – © Caruso St. John
1. Phase – © Kister Scheithauer Gross
2. Phase – © Kister Scheithauer Gross
1. Phase – © Ute Pieroeth
2. Phase – © Ute Pieroeth
1. Phase – © Kasper Kremer Architekten
2. Phase – © Kasper Kremer Architekten
1. Phase – © Bruno Fioretti Marquez
2. Phase – © Bruno Fioretti Marquez
1. Phase – © Boltshauser Architekten
2. Phase – © Boltshauser Architekten
1. Phase – © Christ Gantenbein
1. Phase – © Christ Gantenbein
1. Phase – © Kastner Pichler Architekten
2. Phase – © Kastner Pichler Architekten